Hiển thị bài viết ngẫu nhiên WordPress

Chèn đoạn code dưới vào functions.php trong thư mục theme đang sử dụng.

function keepwp_rand_posts()
  {
  $args = array(
    'post_type' => 'post', // Lấy bài viết trong mục POST mặc định của WordPress
    'orderby' => 'rand',
    'posts_per_page' => 5, // Số lượng bài viết ngẫu nhiên được hiển thị.
  );
  $the_query = new WP_Query($args);
  if ($the_query->have_posts())
    {
    $string.= '<ul>';
    while ($the_query->have_posts())
      {
      $the_query->the_post();
      $string.= '<li><a href="' . get_permalink() . '">' . get_the_title() . '</a></li>';
      }

    $string.= '</ul>';
    /* Restore original Post Data */
    wp_reset_postdata();
    }
   else
    {
    $string.= 'no posts found';
    }

  return $string;
  }

add_shortcode('keepwp-random-posts', 'keepwp_rand_posts');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode'); // Kích hoạt Widget hổ trợ SHORTCODE.

Continue reading “Hiển thị bài viết ngẫu nhiên WordPress”