Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache

Cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt nhanh chóng bằng công cụ EFF’s Certbot.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install certbot

Continue reading “Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache”