Cài đặt Let’s Encrypt cho Serverpilot

Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server sử dụng dịch vụ . Sau khi khởi tạo VPS tại   hoặc  và cấu hình (tạo apps) ở  bạn làm theo các bước sau để cài đặt chứng chỉ tự động cho domain. Continue reading “Cài đặt Let’s Encrypt cho Serverpilot”

Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache

Cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt nhanh chóng bằng công cụ EFF’s Certbot.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install certbot

Continue reading “Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache”