Lỗi đăng nhập BIDV | Tài khoản doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý của BIDV cài đặt port 81 & 82 cho trang đăng nhập tài khoản cá nhân và doanh nghiệp đồng thời họ cũng sử dụng port 443 để mã hóa thông tin. Do vậy đôi khi xảy ra lỗi không thể truy cập như bên dưới.

Continue reading “Lỗi đăng nhập BIDV | Tài khoản doanh nghiệp.”