Cài đặt Let’s Encrypt cho Serverpilot

Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server sử dụng dịch vụ . Sau khi khởi tạo VPS tại   hoặc  và cấu hình (tạo apps) ở  bạn làm theo các bước sau để cài đặt chứng chỉ tự động cho domain.

Cài đặt Git nếu server chưa hổ trợ.

sudo apt-get -y install git

Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt lên server:

sudo git clone https://github.com/nguyenrom/letsencrypt.git && cd letsencrypt && sudo mv sple.sh /usr/local/bin/keep && sudo chmod +x /usr/local/bin/keep

Cài đặt SSL cho domain:

keep install example.com app_name main
  • example.com là tên miền cần cài đặt chứng chỉ SSL.
  • app_name là tên app mà bạn tạo ở Serverpilot.

Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL cho domain hoàn tất, bạn cần cấu hình lại website để website sử dụng chứng chỉ SSL.

 

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.